Herning Squashklub

OM

HERNING SQUASHKLUB

Herning Squashklub er beliggende i Sportscenter Herning på Holingknuden. Sportscenteret finder du i området omkring Herning Isstadion og Fuglsang sø.

 

Herning Squashklub er stiftet 27 november 1989 og klubben har i dag ca. 80 medlemmer.

 

Klubben har 1 turneringshold: 2. division.

 

Klubbens faciliteter er af meget høj standard. Vi råder over 6 baner i perfekt stand, og Sportscenterets åbningstider gør det nemt at få en bane, når det passer dig.

 

Som medlem har du mulighed for at booke op til 2 timer om dagen og klubben tilbyder træning for alle medlemmer tirsdage fra 19-21.

 

 

Det er ikke nødvendigt at foretage tilmelding for at deltage.

BESTYRELSEN

ESBEN SØNDERGÅRD

SPILUDVALGSFORMAND

VEDTÆGTER

§ 1 Navn/Hjemsted

Klubbens navn er Herning Squashklub.
Klubbens hjemsted er Sportscenter Herning på Holingknuden, Herning.

 

§ 2 Organisationer

Herning Squashklub er igennem Dansk Squash Forbund tilsluttet alle nationale og internationale organisationer, der fremmer squashidrætten.

 

§ 3 Formålet med klubben

Klubbens formål er at fremme og dyrke squashidrætten som motion for dem, der måtte ønske det, og dels ved deltagelse i turneringer og arrangementer, der arrangeres af Dansk Squash Forbund eller andre klubber, der er tilsluttet samme organisation.

 

§ 4 Medlemsoptagelse

Alle, som vil rette sig efter klubbens vedtægter og betale de fastsatte gebyrer og kontingenter rettidigt, kan blive medlem af Herning Squashklub. Dog forbeholder klubben sig ret til at afvise personer, der har spillerlicens i andre klubber.

 

§ 4a Æresmedlemmer

De personer, som indstilles hertil af en enig bestyrelse, kan optages som æresmedlemmer. Som æresmedlem forstås et ikke-betalende medlem.

 

§ 5 Indmeldelse

Indmeldelse i klubben sker ved oprettelse og køb af medlemskab på: www.herningsquash.halbooking.dk. Herefter modtager medlemmet via email en kode der giver adgang til booking af baner. Medlemskaber kan IKKE ændres eller forlænges pga. Sportscenterer Hernings bestemmelser om ferielukning og skæve helligdage.

 

§ 6 Udmeldelse

Udmeldelse af klubben sker automatisk, når udløbsdatoen på kortet overskrides, såfremt man ikke vælger at forny kortet. Hvis medlemmet er i restance, skal denne restance betales ved udmeldelsen. Udmeldelse eller eksklusion pga. restance fra andre klubber tilsluttet Dansk Squash Forbund medfører karantæne fra klubben, og den pågældende kan ikke optages som medlem igen, før dette er bragt i orden.

 

§ 7 Medlemsbevis

Medlemmer modtager ved køb af medlemsskab et kort, der er et medlemsbevis og giver adgang til klubbens faciliteter. Medlemsbeviset giver samtidig stemmeret på generalforsamlingen. Kontingentets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling, der ligeledes fastsætter størrelsen af eventuelle andre afgifter for benyttelse af baner.

 

§ 8 Banebooking

Spilletid bookes på www.Herning-squashklub.dk efter først-til-mølle princippet. Der kan bookes op til 2 sammenhængende klokketimer ad gangen. Hvis klubben ønsker at disponere over banerne til turneringer og/eller kampe, skal dette bookes i systemet mindst 8 dage i forvejen.

 

§ 9 Årlig generalforsamling

Den øverste myndighed er den årlige generalforsamling, der afholdes inden den 1. oktober. Klubbens regnskabsår er 01.07. – 30.06.

 

§ 10 Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved annoncering mindst 2 uger før afholdelse. Klubbens regnskab skal præsenteres skriftligt, enten sammen med indbydelse til generalforsamling eller på selve generalforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal undtaget i forhold vedrørende klubbens opløsning eller sammenslutning med/tilslutning til andre organisationer, hvor der skal være flertal på 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

 

§ 11 Dagsorden på generalforsamling

Dagsordenen på den ordinære generalforsamling bør indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent.

  • Formandens beretning, der sammen med klubbens beretning skal fremsendes til Dansk Squash Forbund.
  • Kassererens beretning, herunder godkendelse af det forelagte regnskab.
  • Fastsættelse af kontingent og andre gebyrer.
  • Indkomne forslag.
  • Valg af bestyrelse.
  • Valg af revisor.
  • Valg af repræsentanter til forbundets repræsentantskabsmøde.
  • Eventuelt.

 

§ 12 Bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand, kasserer, sekretær og spillerudvalgs-formand. Bestyrelsen skal bestå af 5 medlemmer. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til fremme af klubbens formål. Over generalforsamlingens forløb optager sekretæren en rapport, der arkiveres. Der kan på begæring af mindst 1 medlem kræves en skriftlig afstemning på generalforsamlingen. Ved første generalforsamling afgøres, hvilke medlemmer der er på valg.

 

§ 12a Valgperiode for bestyrelsesmedlemmer

Valgperioden for bestyrelsen er 2 år og er på valg som følger:

Formand, kasserer og spillerudvalgformand er på valg i ulige år og den øvrige del af bestyrelsen i lige år.

En suppleant, der indtræder i stedet for et bestyrelsesmedlem, følger det pågældende bestyrelsesmedlems valgperiode.

 

§ 13 Ekstraordinær generalforsamling

Der kan afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis halvdelen af klubbens medlemmer fremsætter ønske herom.

 

§ 14 Prokura

Klubben tegnes af formanden og kassereren i forening. Disse to kan meddele prokura til andre medlemmer af bestyrelsen.

 

§ 15 Revisor

Til kritisk og talmæssig revision af klubbens regnskaber, vælger generalforsamlingen 1 revisor samt til dækning af eventuelt opstået forfald 1 revisorsuppleant. Valgene sker 1 år ad gangen. Hverken revisor eller suppleant kan være medlem af bestyrelsen.

 

§ 16 Ansvar

Medlemmerne er ikke personligt ansvarlige over for klubbens forpligtelser, kun den til enhver tid værende klubformue hæfter for disse. Klubben er ikke ansvarlig for eventuelle skader, som medlemmerne måtte pådrage sig under udførelse af spillet eller under ophold på klubbens område. Klubben tilbagebetaler ikke medlemskontingenter ligegyldigt, hvad årsagen er til, at medlemmet ønsker udmeldelse.

 

§ 17 Opløsning af klubben

Klubbens opløsning kan finde sted, når en i den anledning indkaldt generalforsamling vedtager dette med 3/4 af de afgivne stemmer.

 

§ 18 Stiftelse

Klubbens stiftelsesdato er den 27. november 1989.

 

§ 19 Hensættelse af penge

Klubben kan hensætte et fast beløb på en låst konto i klubbens bank. Beløbet fastsættes af generalforsamlingen med min. ¾ af stemmerne. Størrelsen fastsættes hvert år (start 2005). Beløbet kan bruges i en situation, hvor klubben ønsker at nedbringe sin gæld eller er klemt økonomisk. ¾ af de stemmeberettigede ved generalforsamlingen skal stemme for brugen af disse penge.

Ovenstående vedtægter er ændret og vedtaget på generalforsamlingen d.19/09 2021.

 

Bestyrelsesmedlemmer:

Formand Lars Skov Iversen

Næstformand Christian Meinhart

Kasserer Lars Kallesøe

Spillerudvalgs formand Esben Søndergaard